Studencki Kwartalnik Judaistyczny "haZamir"

"haZamir" jest Czasopismem Koła Naukowego Studentów Instytutu Judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Traktujemy je jako platformę wymiany wiedzy, doświadczeń i poglądów studentów zainteresowanych studiami żydowskimi. Publikacja na łamach "haZamira" jest dla nich okazją do doskonalenia warsztatu naukowego i umiejętności pisarskich.Każdy autor może liczyć na konsultacje z opiekunem naukowym czasopisma i redaktorem naczelnym. Nasi autorzy są w przeważającej mierze studentami Instytutu Judaistyki UJ, jesteśmy jednak otwarci również na autorów reprezentujących inne ośrodki akademickie, chcąc pokazywać pełne spektrum badań studentów nad tematyką żydowską.

Publikujemy artykuły, eseje, źródła, tłumaczenia, komunikaty, recenzje, sprawozdania i inne materiały dotyczące szeroko pojętej tematyki żydowskiej, obejmującej historię, kulturę, język, religię i obyczajowość Żydów w Polsce i na świecie. W związku z akademickim charakterem czasopisma publikujemy wyłącznie teksty o charakterze naukowym.

Redaktorem naczelnym czasopisma jest Sławomir Pastuszka
zaś opiekunem naukowym dr hab. Stefan Gąsiorowski