Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kronika Koła Naukowego Studentów Instytutu Judaistyki UJ

2001

26.10.2001 r. – Powstanie Koła Naukowego Studentów Katedry Judaistyki pod opieką dr Stefana Gąsiorowskiego. Siedzibą nowopowstałego Koła stał się ówczesny budynek Katedry Judaistyki przy ul. Batorego 12 w Krakowie

2002

styczeń 2002 r. – w ramach działalności Koła ukazało się pisemko „Hazamir" z podtytułem „Słowik – Miesięcznik Koła Naukowego Katedry Judaistyki UJ", pierwszy zwiastun przyszłego czasopisma. Była to tak naprawdę dwustronicowa ulotka zawierająca bieżące informacje z życia Koła. Pierwszym redaktorem został Dominik Tomalik, zaś osobą odpowiedzialną za korektę – Justyna Kozioł.

2003

maj 2003 – Koło podjęło kolejną próbę stworzenia regularnego periodyku, o zmienionym tytule „Ketaw-Et" – niestety zakończona na jednym numerze.

20.05.2004 r.międzywydziałowa studencka sesja naukowa Żydzi – muzułmanie, podobieństwa i różnice, zorganizowana przez KN SKJ UJ przy współpracy Instytutu Filologii Orientalnej UJ. Materiały posesyjne zostały wydane drukiem w ramach numeru 2(7) czasopisma „Słowik – HaZamir – Der Solowej" w 2005 roku.

2005

kwiecień 2005 – wydanie pierwszego regularnego numeru kwartalnika „Słowik – HaZamir – Der Solowej", oficjalnego czasopisma KN SKJ UJ.

2006

24.04.2006 r.międzywydziałowa studencka sesja naukowa Żydzi w świecie grecko-rzymskim. Historia i kultura. Zorganizowana została przez KN SKJ UJ we współpracy z Kołem Naukowym Studentów Filologii Klasycznej UJ i odbyła się  w budynku Katedry Judaistyki UJ przy ul. Batorego 12. Materiały z sesji zostały wydane drukiem w ramach numeru 2(9) czasopisma „Słowik – HaZamir – Der Solowej" w tym samym roku.

2007

13-19.05.2007 r. – KN SKJ UJ brało czynny udział w organizacji stanowiska Wydziału Historycznego na Festiwalu Nauki w Krakowie

2008

27-28.03.2008 r.międzywydziałowa studencka sesja naukowa Sefardyjskie oblicza świata żydowskiego. Sesja odbyła się w Sali Senackiej Collegium Novum, została zorganizowana przy współpracy z Kołem Naukowym Iberystów UJ. Konferencja obejmowała tematykę zwyczajów i historii Żydów dawnej diaspory iberyjskiej a także wzajemne wpływy kultury hiszpańskiej oraz kultur żydowskich: zarówno sefardyjskiej jak i aszkenazyjskiej.

13-19.05.2008 r.– członkowie KN SKJ UJ brali udział w organizacji stanowiska Wydziału Historycznego na Festiwalu Nauki w Krakowie

27.05.2008 r. – „Forum Młodych Judaistów", ŻIH, Warszawa; Ówczesny redaktor naczelny czasopisma „Słowik…", Marek Tuszewicki przedstawił historię i działalność naszego czasopisma. Treść jego wystąpienia została wydrukowana w numerze 4/2008 „Kwartalnika Historii Żydów", wydawanego przez Żydowski Instytut Historyczny.

2008 r. – Wydanie pierwszego tomu serii wydawniczej Biblioteka Słowika, w którym zamieszczone zostały materiały konferencji Sefardyjskie oblicza… pod red. Aleksandry Bobrowicz i Marka Tuszewickiego.

2009

1-9.10.2009 r. – wyjazd naukowo – badawczy „Śladami żydowskich sztetli na Ukrainie Zachodniej", mający na celu zwiedzenie dawnych centrów społeczności żydowskiej karaimskiej znajdujących się niegdyś na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, obecnie w granicach Ukrainy, takich jak: Lwów, Stanisławów, Brody, Chocim, Halicz czy Żółkiew. W wyjeździe wzięło udział dwunastu członków Koła pod opieką naukową dr hab. Stefana Gąsiorowskiego. Sprawozdanie z wyjazdu, autorstwa Ewy Mazur, organizatorki projektu i ówczesnej przewodniczącej Sekcji Judaizmu KN SKJ UJ ukazało się w numerze 17:2010 „Słowika".

12.11.2009 r. – Sekcja Judaizmu KN SKJ UJ zorganizowała wykład rabina Boaza Pasha pod tytułem „Miłość w kabale".

11.12.2009 – Koło zorganizowało prezentację materiału fotograficznego zgromadzonego przez uczestników wyjazdu naukowo-badawczego "Śladami żydowskich sztetli na Ukrainie Zachodniej".

13.12.2009 r. – Sekcja Judaizmu KN SKJ UJ zorganizowała w Synagodze Wysokiej przy ul. Józefa 38 spotkanie chanukowe pod hasłem „Rosyjska Chanuka". Spotkanie to poprowadziła rabinka Beit Kraków Tanja Segal.

2010

17.03.2010 r. – w klubie studenckim „Żaczek" odbył się, zorganizowany przez KN SKJ UJ I Bal Judaisty, połączony z obchodami żydowskiego święta Purim. Impreza miała charakter balu kostiumowego o tematyce filmowej i rozpoczęła się tradycyjnym przedstawieniem Purimszpil. Jedną z atrakcji Balu były warsztaty tańca żydowskiego, poprowadzone przez Martę Sztwiertnię.

26.03.2010 r. – Katedra Judaistyki UJ rozpoczęła działalność naukowo – dydaktyczną w nowej siedzibie przy ul. Józefa 19. Tym samym nastąpiła również zmiana adresu siedziby Koła.

23-24.04.2010 r. - Odbyła się konferencja "Roots & Routes - Tożsamość diaspory. Korzenie i drogi", organizowana przez Katedrę Judaistyki, Instytut Socjologii UJ i Koło Naukowe Studentów KJ UJ. W konferencji wzięli udział pracownicy naukowi i doktoranci z kilku ośrodków uniwersyteckich w Polsce. Motywem przewodnim konferencji była metaforyka korzeni i dróg, pokazująca sposoby konstruowania tożsamości przez społeczności rozproszone.

5-6.05.2010 r. - Grupa studentów Katedry Judaistyki UJ, członków Koła Naukowego Studentów Katedry Judaistyki UJ i seminarium dr hab. Michała Galasa, pod opieką dr hab. Stefana Gąsiorowskiego uczestniczyła w sesji naukowej pt. Religion and Beyond: Jewish Religious Life in Breslau/Wrocław, Seventh Wrocław Conference in Jewish Studies, zorganizowanej przez Zakład Studiów Żydowskich Uniwersytetu Wrocławskiego oraz brała udział w wycieczce śladami zabytków żydowskich Wrocławia i w spotkaniu integracyjnym z przedstawicielami Koła Naukowego Judaistów tamtejszego Uniwersytetu.

11-14.05.2010 r. – Członkowie KN SKJ UJ brali udział w X Festiwalu Nauki w Krakowie o temacie przewodnim „Technologia – Sztuka – Życie".

13.05.2010 r. - Sekcja Judaizmu KN SKJ UJ zorganizowała wykład rabina Itzchaka Horowitza pod tytułem „Chabad Lubawicz w Krakowie".

czerwiec 2010 r. – przewodniczącym KN SKJ UJ została Marlena Pacześ.

1-8.10.2010 r. – wyjazd naukowo – badawczy do Lwowa. Miał na celu przede wszystkim zbadanie sytuacji w jakiej znajdują się cmentarze żydowskie we Lwowie i jego okolicach, jak również poznanie bogatych dziejów lwowskich Żydów. W wyjeździe udział wzięło siedemnastu członków Koła pod opieką naukową dr hab. Stefana Gąsiorowskiego. Sprawozdanie z tego wyjazdu, autorstwa Andrzeja Brylaka znalazło się w numerze 18:2010 „Słowika".

14-15.11.2010 r. – wizyta członków Koła Naukowego „Sznirele Perele" z Wrocławia. Członkowie naszego Koła oprowadzili gości po żydowskich zabytkach Krakowa, wspólnie uczestniczyli w wykładzie dr Edyty Gawron na temat dziejów Żydów w Krakowie oraz obejrzeli film "Miasteczko Kroke" i spotkali się z jego reżyserem. Następnego dnia członkowie obu kół wspólnie zwiedzili ekspozycję w Oddziale Muzeum Historycznego Miasta Krakowa w Fabryce O. Schindlera. Goście odbyli spotkanie z prof. Edwardem Dąbrową, kierownikiem Katedry Judaistyki i zwiedzili jej nową siedzibę przy ul Józefa 19.

25.11.2010 r. – w klubie Drukarnia w Krakowie odbył się II Bal Judaisty, była to impreza kostiumowa pod tytułem „Chanuka w Kibucu".

2011

14.01.2011 r. – wykład dr Przemysława Deca „Filistyni i inni mieszkańcy Kanaanu w okresie przedizraelskim". Wykład ten otworzył cykl spotkań z tajemnicami historii Bliskiego Wschodu w ramach Sekcji Judaizmu.

styczeń – luty 2011 r. -  w Muzeum Galicja odbywały się koordynowane Sekcję Filmu Żydowskiego pokazy w ramach projektu „Motywy żydowskie w filmie amerykańskim". W ciągu całego semestru raz w miesiącu również w Muzeum Galicja odbywały się także warsztaty o charakterze kulturoznawczym i historycznym „Dekonspiracja uprzedzenia", prowadzone przez Andrzeja Brylaka, mające na celu dyskusję na temat funkcjonowania stereotypów we współczesnym świecie.

9-13 marca 2011r. – wizyta grupy studentów Ariel University Center of Samaria pod opieką dr Nitzy Davidovitch. W trakcie tej wizyty członkowie Koła zwiedzili krakowski Kazimierz oprowadzeni przez mgr Ewę Węgrzyn, odbyli wraz z gośćmi wspólną wycieczkę do obozu Auschwitz – Birkenau oraz współuczestniczyli w Marszu Pamięci, organizowanym rokrocznie dla upamiętnienia likwidacji krakowskiego getta.

kwiecień – maj 2011 r. – miesiące te minęły pod znakiem przedwojennego kina jidyszowego, w świat którego wprowadziły nas poprzedzone prelekcjami specjalistów projekcje filmów, zorganizowane i koordynowane przez Darię Będkowską. Odbyły się m. in. projekcje takich klasyków „Judeł gra na skrzypcach" czy „Błazen purimowy".

11-14.05.2011 r. – Członkowie KN SKJ UJ brali udział w XI Festiwalu Nauki w Krakowie o temacie przewodnim „Materia – Człowiek – Kultura"

czerwiec 2011 r. – przewodniczącym KN SKJ UJ została Kinga Migalska.

27.11.2011 r.wyjazd naukowy do Będzina; grupa członków Koła pod opieką merytoryczna dr hab. Stefana Gąsiorowskiego zwiedziła Będzin w poszukiwaniu śladów żydowskiej obecności. Oprowadzaniem zajął się Jakub Lubomski, jeden z twórców Fundacji Bramy Cukermana i członek Koła.

2012

20.01.2012 r. – Koło zorganizowało wspólne wyjście studentów KJ UJ na wystawę „Polowanie na awangardę. Zakazana sztuka w III Rzeszy", zorganizowaną przez Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie

22-25.02.2012 r. – wyjazd naukowo – badawczy do Pragi. Pierwszy wyjazd z cyklu wyjazdów W poszukiwaniu śladów kultury żydowskiej. Miał na celu przede wszystkim przybliżenie członkom Koła dziedzictwa Żydów praskich. W wyjeździe udział wzięli oprócz studentów Judaistyki również studenci Europeistyki i Porównawczych Studiów Cywilizacji. Wyjazd odbył się opieką naukową dr hab. Stefana Gąsiorowskiego. Sprawozdanie z tego wyjazdu, autorstwa Kingi Migalskiej znalazło się w numerze 20:2012 „Słowika".

13.04.2012 r. – w klubie „Piast" w Krakowie odbył się III Bal Judaisty, była to impreza kostiumowa pod tytułem מײַן שטלע בעלץ Majn Sztetele Belc".

14.04.2012 r. - KN SIJ UJ współtworzyło III Krakowską Noc Języków. Przedstawiciele Koła, Bartosz Pietrzak, Paweł Chról i Anna-Maria Baryła prowadzili warsztaty z języków żydowskich - hebrajskiego i jidysz.

9-12.05.2012 r. – Członkowie KN SKJ UJ brali udział w XII Festiwalu Nauki w Krakowie o temacie przewodnim „Teoria – Poznanie – Doświadczenie".

12.05.2012 r. – odbyła się I Krakowska Konferencja Judaistyczna organizowana przez KN SKJ UJ. Była to konferencja studencko-doktorancka o zasięgu ogólnopolskim. Pośród prelegentów znalazło się wielu przedstawicieli ośrodków akademickich z całej Polski zajmujących się tematyką jewish studies.

czerwiec 2012 r. – przewodniczącym KN SKJ UJ została Anna-Maria Baryła.

11.10.2012 r. – w związku z przekształceniem się Katedry Judaistyki w Instytut, Koło decyzją Walnego Zgromadzenia przyjęło nazwę Koła Naukowego Studentów Instytutu Judaistyki UJ.

8-9.12.2012 r. – wyjazd naukowo – badawczy do Lublina. Kolejny wyjazd z cyklu wyjazdów W poszukiwaniu śladów kultury żydowskiej. Miał na celu przede wszystkim przybliżenie członkom Koła dziedzictwa Żydów lubelskich oraz zapoznanie ich z funkcjonowaniem w Lublinie organizacji zorientowanych judaistycznie. Podczas wyjazdu członkowie Koła spotkali się z przedstawicielami Koła Naukowego Studentów Judaistyki UMCS w Lublinie.  Wyjazd odbył się opieką naukową dr hab. Stefana Gąsiorowskiego.

2013

18.03.2013 r. - z inicjatywy członków KN SIJ UJ, Bartosza Pietrzaka i Pawła Chróla powstał Klub Hebrajski jako projek przeznaczony dla wszystkich miłośników języka hebrajskiego i kultury hebrajskojęzycznej.

26.04. 2013 r. - w klubie „Piast" w Krakowie odbył się IV Bal Judaisty, była to impreza kostiumowa pod tytułem „JewDisco Shabbes Night Fever".

28.04.2013 r. - KN SIJ UJ współtworzyło IV Krakowską Noc Języków. Przedstawiciele Koła, Bartosz Pietrzak, Paweł Chról i Weronika Nowak prowadzili warsztaty z języków żydowskich - hebrajskiego i jidysz.

15-18.05.2013 r. – Członkowie KN SKJ UJ brali udział w XIII Festiwalu Nauki w Krakowie o temacie przewodnim „Oblicza wody".

11.06.2013 r. - Walne Zgromadzenie KN SIJ UJ wyłoniło nowy Zarząd Koła. Na czele zarządu stanął Bartosz Pietrzak.

18.06.2013 r. - powstała Biblioteka KN SIJ UJ.

20.10.2013 r. - członkowie KN SIJ UJ uczestniczyli razem z wolontariuszami JCC i FKŻ w sprzątaniu cmentarza żydowskiego w Krakowie na ul. Miodowej.

15-20.10.2013 r.wyjazd naukowo – badawczy do Grodna. Kolejny wyjazd z cyklu wyjazdów W poszukiwaniu śladów kultury żydowskiej. W wyjeździe uczestniczyli członkowie KN SIJ UJ, a także studenci z zaprzyjaźnionego Koła Naukowego Rosjoznawstwa UJ. Podczas wyjazdu studenci spotkali się z miejscową mniejszością żydowską, a także podjęli się wstępnej inwentaryzacji cmentarzy żydowskich w Grodnie i okolicy. Wyjazd odbył się opieką naukową dr hab. Stefana Gąsiorowskiego oraz dr hab. Adrzeja Gordziejewa.

22.10.2013 r. - członkowie KN SIJ UJ odwiedzili muzeum w Synagodze Starej, gdzie zwiedzali wystawę Cracovia Judaeorum 3D.

26.11.2013 r. - z inicjatywy studentów zrzeszonych w KN SIJ UJ, a także mgr Dominiki Oliwy powstał Klub Sefardyjski. Główną ideą projektu jest nauka języka ladino oraz rozwijanie zainteresowań uczestników zogniskowanych na kulturę Żydów sefardyjskich.

17.12.2013 r. oraz 22.01.2014 r. – studenci KN SIJ UJ spotkali się z krakowskim rabinem Avim Baumolem. Podczas pierwszego spotkania rabin opowiadał o edukacji religijnej Żydów i o swojej pracy. Tematem drugiego spotkania była kobieta w judaizmie ortodoksyjnym.

2014

6-7.03.2014 r. – w Collegium Maius UJ odbył się I Ogólnopolski Kongres Młodych Badaczy Semitystów współorganizowany przez KN SIJ UJ oraz Koło Naukowe Orientalistów UJ. Była to studencko-doktorancka konferencja naukowa poświęcona szerokopojetym studiom nad językami semisckimi. Celem obrad była analiza współczesnych kierunków rozwoju młodej, polskiej semitystyki. Obradom towarzyszyły warsztaty z języka akadyjskiego prowadzone przez panią Natalię Borusewicz z Uniwersytetu Wrocławskiego.

9-10.05.2014 r. – w budynku Instytutu Judaistyki UJ odbyła się międzynarodowa II Krakowska Konferencja Judaistyczna. W konferencji wzięli udział studenci i doktoranci z Europy i Izraela. W ciągu dwóch dni zaprezentowane zostały referaty dotyczące szerokiego wachlarza zagadnień związanych z Jewish Studies.

24-25.05.2014 r. - Studenci KN SIJ UJ odbyli kolejny wyjazd naukowy z cyklu W poszukiwaniu śladów kultury żydowskiejTym razem odwiedzili Łódź. W ramach wizyty członkowie Koła zwiedzili Muzeum Miasta Łodzi w Pałacu Poznańskich, łódzki cmentarz żydowski, a także spotkali się z badaczami z Uniwersytetu Łódzkiego.

24.06.2014 r. – Walne Zgromadzenie KN SIJ UJ wyłoniło nowy Zarząd Koła. Na czele zarządu stanęła Maria Zielińska.

22-23.11.2014 r. - Wyjazd z cyklu W poszukiwaniu śladów kultury żydowskiej do Warszawy. Członkowie Koła odwiedzili najważniejsze instytucje związane ze studiami żydowskimi w Warszawie (Żydowski Instytut Historyczny, Muzeum Historii Żydów Polskich "Polin", Uniwersytet Warszawski). Studenci odwiedzili również cmentarz żydowksi na ul. Okopowej.