Koło Naukowe Studentów Instytutu Judaistyki UJ

Koło Naukowe Studentów Instytutu Judaistyki UJ powstało 26 X 2001 r. przy ówczesnej Katedrze Judaistyki działającej na Wydziale Historycznym UJ. Jest ono organizacją studencką o profilu głównie naukowym skupiającą studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie zainteresowanych szeroko pojętą kulturą żydowską, zwłaszcza zaś studentów Instytutu Judaistyki UJ. Poprzez swoje działania statutowe Koło dąży do poszerzania wiedzy swoich członków z zakresu studiów żydowskich, oraz przygotowuje ich do samodzielnej pracy naukowej. Od początku swojego istnienia Koło wydaje periodyk naukowy „haZamir", w którym zamieszczane są teksty artykułów, esejów, sprawozdań i recenzji członków Koła, a ponadto materiały po sesjach naukowych organizowanych przez Koło.

Działalność naukowa i pozanaukowa

KN SIJ UJ zorganizowało w ciągu swojej ponad dziesięcioletniej działalności liczne objazdy i konferencje naukowe, jak również wykłady i prelekcje judaistów z Polski, Izraela i innych krajów. Celem przedsięwzięć Koła jest rozwijanie w jak najbardziej atrakcyjnej formie wiedzy swoich członków w zakresie tematyki żydowskiej. W ramach swojej działalności samokształceniowej organizuje wykłady studentów i doktorantów dotyczące bieżących zagadnień związanych z kulturą i historią Żydów, jak również zajęcia wyrównawcze z języków żydowskich – z języka hebrajskiego i jidysz. Podczas organizowanych w ciągu roku akademickiego objazdów naukowych w Polsce i zagranicą członkowie nie tylko poznają nierzadko zapomnianą historię lokalnego żydostwa, lecz starają się, poprzez katalogowanie i opis pozostałości po nieistniejących już wspólnotach żydowskich, podtrzymywać pamięć o nim.

W maju 2012 r. KN SIJ UJ zorganizowało I Krakowską Konferencję Judaistyczną, której swoistym celem było podjęcie trudu analizy stanu studiów żydowskich w Polsce, jak i namysłu nad ich przyszłością. Konferencja ta z założenia była pierwszą z corocznych konferencji judaistycznych, których organizacji podjęło się Koło dla propagowania wymiany osiągnięć między placówkami uniwersyteckimi zajmującymi się tematyką jewish studies. Poza nią, Koło zorganizowało również szereg mniejszych konferencji o profilu wewnątrzuczelnianym, które współtworzyło z innymi kołami naukowymi działającymi przy Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.

Dzięki współpracy z krakowskimi organizacjami żydowskimi, takimi jak Jewish Community Center of Krakow, czy Festiwal Kultury Żydowskiej, członkowie Koła biorą aktywny udział w kształtowaniu kulturalno-naukowej atmosfery żydowskiego Kazimierza. Studenci zrzeszeni w KN SIJ UJ nie tylko poznają funkcjonowanie współczesnych instytucji żydowskich w Polsce, lecz również uczestniczą w przygotowywaniu wydarzeń przez nie organizowanych.

Koło poza swoimi celami naukowymi dąży także do integracji swoich członków, czego wyrazem są organizowane cyklicznie bale judaisty, a także inne spotkania i wyjazdy realizowane w mniej formalnej atmosferze. Ważnym elementem działalności Koła jest również reprezentowanie interesów studentów Instytutu Judaistyki UJ.

Struktura organizacyjna Koła

Na czele Koła stoi Przewodniczący oraz Zarząd Koła wybierani na corocznym Walnym Zgromadzeniu, zaś opiekunem naukowym jest dr hab. Stefan Gąsiorowski, pracownik Instytutu Judaistyki UJ. Koło posiada własną Pieczęć, a także prowadzi Bibliotekę Koła przeznaczoną dla swoich członków.