Przejdź do głównej treści

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Judaista. Studenckie Czasopismo Naukowe

"Judaista. Studenckie Czasopismo Naukowe" jest Czasopismem Koła Naukowego Studentów Instytutu Judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. "Judaista" zastąpił wydawane od początku intnienia Koła Czasopismo "haZamir". Traktujemy je jako platformę wymiany wiedzy, doświadczeń i poglądów studentów zainteresowanych studiami żydowskimi. Publikacja na łamach "Judaisty" jest dla nich okazją do doskonalenia warsztatu naukowego i umiejętności pisarskich. Każdy autor może liczyć na konsultacje z opiekunem naukowym czasopisma i redaktorem naczelnym. Nasi autorzy są w przeważającej mierze studentami Instytutu Judaistyki UJ, jesteśmy jednak otwarci również na autorów reprezentujących inne ośrodki akademickie, chcąc pokazywać pełne spektrum badań studentów nad tematyką żydowską.

Zachęcamy do nadsyłania artykułów dotyczących szeroko rozumianej historii i kultury żydowskiej. Ze względu na interdyscyplinarny profil czasopisma przyjmujemy artykuły z zakresu historii, antropologii, kulturoznawstwa, religioznawstwa, historii sztuki oraz innych dyscyplin naukowych.
Na artykuły czekamy pod adresem mailowym redakcji judaista.knsij@gmail.com.
 
Informacje dla autorów:
1. Redakcja zastrzega sobie możliwość dokonywania skrótów i opracowania redakcyjnego nadsyłanych tekstów.
2. Przyjmowane są jedynie niepublikowane wcześniej prace (zapisane w programach word, open office, rich text format) w formie pliku komputerowego z dołączonym wydrukiem, napisane według ogólnie obowiązujących reguł (tj. czcionka 12, Times New Roman, interlinia 1,5, teksty wyjustowane, 1800 znaków na stronie).
3. Redakcja zastrzega sobie prawo odmowy publikacji niezamówionych tekstów.
4. Ostateczna akceptacja tekstów przeznaczonych do druku wynika z pozytywnej opinii recenzenta i zespołu redakcyjnego
 
Nasz Facebook:
 

Redaktor naczelny: Sabina Wojtasiak
Opiekun naukowy: dr hab. Stefan Gąsiorowski prof. UJ